Każda sprawa ludzka jest ważna – historia interwencji poselskich

Praca posła poza Sejmem polega także na tym, aby pomagać obywatelom w sprawach codziennych, niekoniecznie związanych z  sprawowaniem mandatu poselskiego, w   sprawach, w których zawiodła zwykła ścieżka interwencji w urzędzie czy innym organie władzy , ale też w sprawach gdzie można pomóc po prostu jak człowiek człowiekowi. Prawa Posła RP w  tym zakresie polegają m.in. na tym, że:

-jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, ma ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej (art. 19 ustawy)

-ma prawo do podejmowania w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich interwencji w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania (art. 20 ustawy)

-ma prawo uczestniczenia w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany, lub właściwych ze względu na siedzibę biura posła (art. 22 ust. 1 ustawy).

Prawo to może sprawować poprzez interwencje, zapytania i interpelacje poselskie. Oto parę przykładów z tego obszaru mojej działalności poselskiej.

  1. Interwencje Poselskie do PGL DOM w Raciborzu, RAFAKO jako właściciela PGL DOM i Prezydenta Miasta w sprawie skarg mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Szczęśliwej 29-33 i 35-43 w Raciborzu w związku ze sprzedażą przez spółkę PGL DOM tej nieruchomości spółce z Poznania. Obecnie członkowie Wspólnoty natrafiają na trudności przy próbach odkupienia nieruchomości na własność. Poznaj historię interwencji poselskiej przeglądając dokumenty. Aby przeczytać – kliknij w obrazki i w linki: PGL DOM – zapytanie poselskie  interwencja RAFAKO (1)  Interwencja POLOWY PGL oraz odpowiedzi: ODP Polowy  Odpowiedz RAFAKO

 

PGL DOM - zapytanie poselskie

Interwencja POLOWY

2. Poniższa interwencja poselska dotyczy okresu zamkniętych granic w ramach układu z Schengen w pierwszym okresie ataku COVID – 19 . Chodziło w tym czasie o dyskryminację par dwunarodowościowych pozostających w nieformalnych związkach przy przekraczaniu polskiej granicy przez  jedno z nich. Zezwolenie na wjazd do Polski było uzależnione od zgody  odpowiedniego Komendanta Straży Granicznej dopiero w momencie przekraczania granicy, co często skutkowało nie wpuszczeniem osoby do kraju. Interweniowałam w tej sprawie interpelacją do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniżej kopie dokumentów  – INTERPELACJA i ODPOWIEDŹ  (kliknij w linki)

Interpelacja pary 2narodościowe 

ODPOWIEDŹ PARY DWUNARODOWŚCIOWE

Interpelacja pary dwunarodościowe-1


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: