KLIMAT – AKCJA EKOLOGICZNA

118174934_750922319042606_4697966826306734101_o

5 października 2019 r.

Zapraszam do odsłuchania. Dostęp do nagrań poprzez kliknięcie w obrazek z nr audycji.  Nagrania ukazywały się w programie porannym Radia oraz w niedzielnej audycji „Biesiada śląska” w gwarze śląskiej. Po kliknięciu w obrazek możesz odsłuchać  audycję!

czołówka na www Eko - koktajl 1czołówka na www Eko - koktajl 2

czołówka na www Eko - koktajl 3czołówka na www Eko - koktajl 4

czołówka na www Eko - koktajl 5czołówka na www Eko - koktajl 6

2 września 2019 r.

AKCJA EKOLOGICZNO -EDUKACYJNA „LATO Z KLIMTEM ” PRZECHODZI W FAZĘ „ZDĄŻYĆ PRZED SMOGIEM”

baner LZK + SMOG baner na www

Nadchodzi jesień i pogoda, która generuje występowanie najpoważniejszego zagrożenia zdrowia Polaków związanego z powietrzem , którym oddychamy. To SMOG! Zaczynamy palić w piecach i choć świadomość obywatelska wzrasta to jednak obawiamy się, że praktyczne działania niwelujące zagrożenia niskiej emisji w zasadzie nie istnieją. Musimy o tym mówić, ostrzegać i działać !

Najlepszym wprowadzeniem w tematykę akcji jest wywiad udzielony przeze mnie „Magazynowi Biomasa” (wydanie 04/2019) i umieszczony na stronie portalu Rynek Pelletu.pl

Samorządy – główne narzędzie do walki ze smogiem?

20 sierpnia 2019

Dlaczego Polacy potrzebują ustawy, która będzie systemowo rozwiązywać problem złej jakości powietrza w Polsce? Dlaczego to samorządy powinny być głównym podmiotem realizujących założenia polityki poprawy jakości powietrza w kraju i skąd wziąć na to środki? O projekcie ustawy „O czystym powietrzu” w rozmowie z Jolantą Kamińską opowiada posłanka Platformy Obywatelskiej Gabriela Lenartowicz.

Jakie są główne założenia ustawy „O czystym powietrzu”?

Walka ze smogiem to jedno z najpilniejszych zadań, któremu musi sprostać państwo. Powszechna stała się świadomość, że jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. Dziś wiemy też, że negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza wpływają na Polaków jeszcze przed urodzeniem i towarzyszą im przez całe życie, powodując niską jakość życia i przedwczesne zgony. W Polsce, inaczej niż w innych krajach, głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest nie smog komunikacyjny, a ogrzewanie budynków mieszkalnych.

Samorządy województw i gmin mają zbyt małe uprawnienia i za mało pieniędzy, by skutecznie walczyć ze smogiem, więc Polacy boją się, że odpowiedzialność i wyższe koszty „ekologicznego” ciepła zostaną przerzucone na ich barki.

Z uwagi na skalę zagrożenia zdrowia Polaków z powodu smogu i fakt, że za poziom bezpieczeństwa (także zdrowotnego) odpowiada rząd na mocy ustaw, proponujemy projekt ustawy, która, podobnie jak w przypadku nakładów na bezpieczeństwo militarne, będzie wiązała nakłady na walkę o czyste powietrze z poziomem PKB.

Projekt przewiduje zatem przeznaczenie 0,5 proc. PKB, tj. ok 10 mld zł rocznie środków publicznych na:

– dotacje do źródeł ciepła (wymiana kotłów, podłączenia do sieci, OZE) i do termomodernizacji,

– pomoc socjalną ubogim a ulgi podatkowe dla zamożniejszych na udział własny w ocieplaniu domów i montażu ekologicznego ogrzewania oraz na wyższe rachunki za ekologiczne ciepło.

Proponujemy także zapewnienie bezpiecznych dla zdrowia ludzi norm dla paliw i źródeł ogrzewania oraz powszechną informację i edukację obywateli o zagrożeniu smogiem.

Pomoc finansową dedykujemy bezpośrednio obywatelom, ale planowanie i zarządzanie gminnym programem zaopatrzenia w energię powierzamy gminom, które najlepiej wiedzą, jakie rozwiązania będą najbardziej odpowiednie dla lokalnych uwarunkowań i które z nich będą najskuteczniejsze. Taki plan, będący prawem miejscowym, będzie podstawą dla mieszkańców do przeprowadzenia zgodnych z nim inwestycji i ubiegania się o pomoc finansową. Środki publiczne w wysokości 0,5 proc. PKB rocznie na walkę ze smogiem będą pochodzić z dotychczasowych źródeł (m.in. funduszy ochrony środowiska, środków UE), ale przede wszystkim z europejskiego systemu handlu emisjami, z którego to mechanizmu do budżetu państwa popłyną zwiększone kwoty w najbliższych latach. Planowaniem i dystrybucją środków finansowych do gmin zajmie się obecny system funduszy ochrony środowiska.

Czy pani zdaniem rządowy program „Czyste Powietrze”, uruchomiony we wrześniu 2018 roku, nie wyczerpuje tematu walki ze smogiem? Dlaczego konieczne jest uchwalenie ustawy w tym zakresie?

Dlaczego potrzebujemy ustawy? Bo ustawa daje szanse na trwałość i odporność na zmiany koniunktury politycznej, bo zapewnia koordynację międzyresortową w zakresie: regulacji, finansów, gospodarki, edukacji i komunikacji społecznej, bo tylko ustawa może zagwarantować wieloletnie finansowanie ze środków publicznych i kontrolę społeczną. Potrzebne są więc pilnie rozwiązania systemowe: konsekwentne i z zapewnionym finansowaniem. Ani jednego z tych kryteriów „Czyste Powietrze” niestety nie spełnia! Program ma być realizowany przez okres 10 lat, tj. w latach 2018-2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł, czyli ok. 10 mld rocznie.

Tymczasem, przy tak wielkiej deklarowanej skali program nie ma ustawowego umocowania prawnego, jak to ma miejsce w innych rządowych programach, np. dla Funduszu Dróg Samorządowych albo Funduszu Termomodernizacji. Nie ma też zapewnionych źródeł finansowania! Jest opisany jako tzw. program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wdrażać mają fundusze wojewódzkie. Pieniędzy jednak nie ma nawet na 2019 rok; ani w projekcie budżetu państwa, ani w planie finansowym NFOŚiGW, w którym w tym roku przewidziano całkowity poziom finansowania bezzwrotnego w wysokości 1,7 mld. Ale tu pierwszeństwo będzie miało 1,4 mld na Fundusz Dróg Samorządowych, bo zostało to, w przeciwieństwie do programu „Czyste Powietrze”, zagwarantowane ustawowo.

Poza tym, gdy przyjrzeć się warunkom programu – mało kto de facto będzie mógł z nich realnie skorzystać. Ze skomplikowanych dokumentów programu wyłania się jasna reguła: maksymalna dotacja jest dedykowana najbiedniejszym (poniżej 600 zł miesięcznie na osobę!), ale tylko wtedy, gdy przeprowadzą kosztowną inwestycję, na którą raczej ich nie stać, lub wymienią tylko piec i potem nie stać ich będzie na droższe ekologiczne paliwo. Tych zamożniejszych zaś z programu się wyklucza. Nie ma też dotacji na bardziej nowoczesne, bezemisyjne rozwiązania, np. fotowoltaikę, nie wspominając o budynkach wielorodzinnych czy źródłach zbiorowego zaopatrzenia w ciepło.

Projekt PO został przygotowany już w 2017 roku. Dlaczego do tej pory ustawa nie została przyjęta?

Niestety, pomimo jej pozapolitycznego charakteru i szerokich konsultacji z samorządami i organizacjami pozarządowymi, mimo poparcia wszystkich poza rządzącym klubów sejmowych, projekt został z inicjatywy i głosami PiS odrzucony bez debaty w pierwszym czytaniu. To, niestety, stała praktyka we wszystkich przypadkach, gdy wnioskodawcą są posłowie opozycji. Jednak, wobec paraliżu działań rządu w walce ze smogiem, złożyliśmy w 2018 do laski marszałkowskiej projekt ustawy ponownie. Na razie bez reakcji, a tymczasem do dziś ani złotówka z programu Czyste Powietrze nie została skierowana do obywateli – jedynie kilka milionów złotych do agencji PR na jego reklamę w czasie kampanii samorządowej. Czekamy jednak, licząc bądź na refleksję obecnej większości, bądź na wynik wyborów… Skuteczna walka ze smogiem jest wymogiem czasu, ale też jednym z filarów naszego programu.

W opinii wielu ekspertów skuteczna walka ze smogiem wymaga działań nie tylko na szczeblu rządowym, ale przede wszystkim samorządowym, a zwłaszcza powiatów i gmin, którym dziś brakuje wiedzy i środków, aby realizować cele polityki niskoemisyjnej. Czy dostrzega pani ten problem?

Nasza propozycja zmierza ku temu, by osią i głównym podmiotem walki ze smogiem były samorządy wyposażone w odpowiednie narzędzia i pieniądze. Samorządy województw sporządzą dobre, zgodne z regulacjami europejskimi plany ochrony powietrza i uchwala odpowiednie, egzekwowalne uchwały „antysmogowe”. Gminy natomiast będą sporządzać plany zaopatrzenia w ciepło, które zostaną podniesione do rangi prawa miejscowego. W ramach tych planów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja budynków oraz ich źródeł zaopatrzenia w ciepło i energię. Dodatkowo plany te mają wskazywać na docelowe systemy zaopatrzenia w ciepło i energię budynków z uwzględnieniem działań, które mają do tego doprowadzić. Każdorazowo plan ma zostać dostosowany do sytuacji gminy oraz jej składowych części. W przypadku niektórych dzielnic czy sołectw opłacalne może być przyłączenie do sieci gazowniczej, w przypadku innych do sieci ciepłowniczej, w przypadku jeszcze innych jedyną możliwością będzie wymiana pieców na nowoczesne, niskoemisyjne kotły. Gdy gmina przygotuje już taki plan, wówczas będzie mogła ogłosić nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację zawartych w planie inwestycji. Wnioski będą składać właściciele nieruchomości. Gdy nabór zostanie zakończony, gmina zwróci się do wojewódzkiego funduszu o przyznanie środków na ten cel, które następnie zostaną przekazane wnioskującym o nie właścicielom nieruchomości. Właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się na przeprowadzenie takich inwestycji, dodatkowo będą mogli liczyć na przyznanie ulg podatkowych. W przypadku osób, których nie będzie stać na wniesienie wkładu własnego do inwestycji, możliwe będzie staranie o przyznanie celowej pomocy socjalnej.

Jak pani ocenia rolę gospodarstw domowych w procesie poprawy jakości powietrza w Polsce?

Świadomość ekologiczna Polaków znacząco wzrosła w ostatnim czasie, zwłaszcza gdy dowiedzieliśmy się o ogromnym zagrożeniu zdrowotnym z powodu smogu, i że jego największym źródłem jest indywidualne ogrzewanie naszych domów. Ale, jak w każdej takiej sytuacji, sama świadomość nie wystarcza. Jest regułą, że każda pożądana zmiana ludzkich zachowań musi być wsparta racjonalnymi argumentami ekonomicznymi. Za stworzenie odpowiedniego systemu odpowiedzialne jest państwo. Tak samo działo się to w innych krajach, które uporały się ze złą jakością powietrza. Ekologia musi być ekonomiczna, by być skuteczna! A to da się zrobić. Tak pomyślany, jak w naszym projekcie ustawy, ekologiczny program dla gmin znacząco podniósłby jakość życia mieszkańców i mógłby stać się kołem zamachowym lokalnej gospodarki – przecież tych domów nie będą ocieplać, montować OZE i ogrzewać zachodnie koncerny, tylko małe firmy działające w najbliższym sąsiedztwie, ale korzystające z najnowszych technologii. Dziś nakłady na nowoczesną energetykę – a w Polsce to równoznaczne z poprawą jakości powietrza – to inwestycja, a nie koszt. Bo też obecnie to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki na świecie!

Czy pani zdaniem możliwe jest przeniesienie do Polski rozwiązań krajów zachodnich, np. Szwecji, która rozpoczęła walkę z zanieczyszczonym powietrzem, nakładając na największych trucicieli tzw. podatek węglowy i promując wykorzystanie np. pelletu drzewnego?

To szersze zagadnienie niż sprawa smogu, który jest tylko jednym z elementów polityki energetyczno-klimatycznej. Ta z kolei, niezależnie od uwarunkowań lokalnych, wpisywać się musi w rozwiązania i polityki europejskiej w tym zakresie, i światowej, w tym przypadku Porozumienia Paryskiego. Musimy przestać światowe wyzwania transformacji energetyczno-klimatycznej traktować jak zagrożenie i spojrzeć na nie jak na szczególną szansę rozwojową dla Polski.

Do tej pory nakładanie kar za spalanie w instalacjach kotłowych śmieci nie przyniosło spodziewanych efektów – Polska od lat jest w czołówce krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Czy pani zdaniem racjonalniejszym nie byłoby wprowadzenie systemu premiowania tych gmin, które np. dokonały wymiany kotłów na ekologiczne, opalane biomasą? Lub premiowania podatkowego firm, które dbają o środowisko?

Katastrofalna jakość powietrza w Polsce to tylko w niewielkim zakresie spalanie śmieci, chyba że nazwiemy tak odpady węglowe, którymi palą w swych domach Polacy. To musi się zmienić! A nie zmienimy tego wyłącznie karami. Zakazy będą skuteczne, gdy damy ludziom szansę, także ekonomiczną, na inwestycje w ograniczenie strat ciepła, w zastosowanie niskoemisyjnych paliw i odnawialnych źródeł energii. Samorządom zaś damy szanse na inteligentne zarządzanie zaopatrzeniem w energię. Ale samorządy muszą mieć po temu narzędzia: i prawne, i finansowe. Takie rozwiązania proponujemy w naszym projekcie ustawy! A najlepszą premią dla samorządów jest akceptacja i zadowolenie mieszkańców. Z premiowaniem ekologicznych firm jest podobnie, już dziś „eko” jest dobrym hasłem marketingowym. Kwestia „premiowania” podatkowego to jednak temat na odrębny artykuł.

Jakie jeszcze działania poza uchwaleniem ustawy pomogłyby Polsce walczyć ze smogiem?

Projekt tej ustawy nie obejmuje zagadnienia smogu komunikacyjnego. To nie jest wprawdzie w Polsce dominujące, ale groźne źródło smogu, zwłaszcza w centrach miast. Wymaga jednak innego podejścia i koniecznych specyficznych regulacji. Na pewno nr 1 to dobra organizacja bezemisyjnego transportu publicznego i systemów intermodalnych. Drugą ważną, nieporuszoną tu kwestią, jest wykorzystanie energii z odpadów i ścieków, także kwestia tzw. paliw alternatywnych. To ważne, zwłaszcza w dobie wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego.

Lato z klimatem 820x312 piks. baner na fp www

29.08.2019

RELACJE Z WAKACYJNYCH SPOTKAŃ Z DZIEĆMI

To była ostatnia z planowanych wakacyjnych wizyt wśród dzieci przed podsumowaniem akcji i rozdaniem nagród w konkursie fotograficznym. 23 sierpnia gościliśmy w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy! Nasi młodsi koledzy zaskoczyli nas swoją wiedzą na temat ekologii i zmian klimatycznych, co pomału  po odbytych wcześniej spotkaniach przestało nas  zaskakiwać. Jesteśmy pod wrażeniem i jeszcze raz dziękujemy za wspaniałą zabawę w pięknych okolicznościach przyrody!

68673761_488816775253163_5004914880243826688_o bis

68953262_488817978586376_6338215433505603584_o69134154_488818225253018_5373542100669300736_o

69152270_488818548586319_6117168215698178048_o69154410_488817795253061_1208865128674492416_o

Tekst, fotografie: Natalia Hołyk,  Paweł Przyłęcki

13 sierpnia 2019 r.· w rybnickiej dzielnicy Boguszowice nasza akcja gościła w Placówce Wsparcia Dziennego „Klub17-tka”. Dzieci wysłuchały jak zwykle ciekawych informacji na temat ochrony klimatu, które przedstawiła inicjatorka kampanii ekologicznej Gabriela Lenartowicz.

Później przyszedł czas na zadania – były krzyżówki, wykreślanki, rzut butelką oraz gry o tematyce ekologicznej. Dzieci przygotowały również eko-rzeźby. Było to artystyczne wykorzystanie odpadów. Powstałe w ten sposób wizerunki sowy i centuriona zostały nagrodzone upominkami. O tym wydarzeniu wspomniał również portal Rybnik.naszemiasto.pl https://rybnik.naszemiasto.pl/pomyslowosc-dzie…/…/c1-7293609

67817384_482733465861494_95661832353611776_nbis

5d5157fc69664_o,size,933x0,q,70,h,9b93fd67890933_482733179194856_6312013255371915264_o

68304057_482733235861517_4851067773016604672_o bis67922307_482733339194840_3496239422033100800_o68355830_482733259194848_7410411928272502784_o

68683330_482733039194870_3077118856678866944_oP1300559

68541208_482732945861546_8629837986390867968_o69014817_482733382528169_3112502644099252224_o5d5157e801a5d_o,size,933x0,q,70,h,c62cc6

25 lipca 2019 r. Za nami kolejne udane spotkanie z dziećmi w Raciborzu, tym razem przy Klubie „Strefa” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” Dzieci mogły porozmawiać o klimacie i jego ochronie z inicjatorką akcji „Lato z klimatem” Gabrielą Lenartowicz oraz wziąć udział w grach i zadaniach z nagrodami. Dziękujemy za obecność i nieprzerwanie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym  „Lata z klimatem”.

grupowe tytułowe

67082130_471899423611565_9188858835010322432_oIMG_20190725_101218

67713202_471898746944966_9013590629933907968_o67091914_471898386945002_6869102154687184896_o67298347_471898606944980_6742833294460583936_o

IMG_20190725_10321867172628_471898683611639_7006699021221756928_o

67477274_471898543611653_8989502799775531008_n bis67476729_471898320278342_24742159835987968_o

22 lipca 2019 r. Po raz pierwszy w ramach naszej akcji edukacyjnej spotkaliśmy się  z raciborską młodzieżą, uczęszczającą na zajęcia klubów osiedlowych SM Nowoczesna. Było to spotkanie integracyjne trzech klubów, zorganizowane na terenie kąpieliska Obora. O klimacie i środowisku opowiedziała inicjatorka akcji  – posłanka Gabriela Lenartowicz. Dzielimy się z Wami zdjęciami z tego bardzo udanego spotkania.

67238113_470175703783937_4517075774456463360_o67186665_470175483783959_7340784499745095680_o

67155464_470176053783902_9138916547270541312_o

IMG_20190722_112322bis67650074_470176193783888_8280003236455251968_o

Tekst, fotografie: Iwona Cybulska, Aleksandra Dik, Szymon Kamczyk, Paweł Przyłęcki

02.08.2019

NIEBEZPIECZNA POGODA – SKUTEK ZMIAN KLIMATYCZNYCH

„Dzisiaj przewidywane burze z gradem i silny wiatr. Znajdź bezpieczne schronienie” – wiadomości SMS o takiej treści coraz częściej otrzymują mieszkańcy regionu jako ostrzeżenie przed nagłymi zjawiskami atmosferycznymi. Na własnej skórze możemy odczuć, co oznacza zmiana klimatu. – Gwałtowne zjawiska pogodowe nasiliły się i nadal będą nasilać. To nie tylko potężne burze i trąby powietrzne, których praktycznie u nas nie było, ale także idące za nimi powodzie i susza – przekonuje posłanka Gabriela Lenartowicz, inicjatorka akcji „Lato z klimatem”.

tree-164025_1280mongolia-3046018_1920hail-123042_1920

Gwałtowne zjawiska pogodowe to m.in. burze z silnymi wyładowaniami, gradem o dużej średnicy, a także ulewne deszcze i wiatr, który może zrywać dachy i niszczyć ogromne połacie upraw oraz lasów. Co odpowiada za tak ekstremalne zjawiska, jakie nasiliły się w ostatnich latach w okresie letnim? Odpowiedź jest prosta – CO2 czyli dwutlenek węgla oraz metan. Człowiek poprzez swoją działalność emituje do atmosfery coraz więcej tych gazów. – To niestety powoduje, że wzrasta temperatura Ziemi, a co za tym idzie, kumuluje się więcej energii. Musi się ona bilansować, dlatego naturalne zjawiska przybierają coraz groźniejsze formy. Podczas burz podmuchy wiatru osiągają w naszym kraju coraz większe prędkości, nawet do 150 km/h. Grad przybiera wielkość piłek golfowych, a deszcze są tak ulewne, że ziemia nie nadąża z pochłanianiem tej wody, co w konsekwencji rodzi krótkotrwałe powodzie – wyjaśnia Gabriela Lenartowicz, Poseł na Sejm RP i inicjatorka akcji „Lato z klimatem”, której celem jest edukacja i wspieranie dobrych praktyk w walce o ochronę klimatu.

cyclone-2100663_1920first-snow-1821255_1920tornado-1193184_1920

Jak można chronić się przed wspomnianymi zjawiskami? Niestety, najbardziej powszechnymi urazami podczas burz i nawałnic są m.in. złamania, zranienia, a nawet śmierć w wyniku np. zmiażdżenia przez spadające konary drzew. Zdarzają się również porażenia prądem (rzadziej w wyniku piorunów, częściej uszkodzenia sieci przez połamane drzewa) oraz przypadki hipotermii, przy gwałtownych spadkach temperatury. Dlatego, aby bez uszczerbku przetrwać najgorsze burze, należy schronić się w domu. Samochód, mimo że dobrze izoluje w przypadku uderzenia pioruna, nie jest już dobrym schronieniem ze względu na możliwość wystąpienia gradu, silnego wiatru czy czasowej powodzi. Podczas burzy nie należy również rozmawiać przez telefon… stacjonarny. Komórka nie powinna spowodować niebezpieczeństwa.

Na czas nawałnic warto również odpowiednio zabezpieczyć dom i mieszkanie. Przed burzą należy usunąć z obejścia oraz balkonu przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i wyrządzić szkody. Należy sprawdzić, czy okna i drzwi są dobrze zamknięte, a w czasie silnego wiatru nie podchodzić do okien. Aby uniknąć negatywnych skutków wyładowań, warto na czas burzy wyłączyć instalację elektryczną oraz zakręcić zawór gazu.

Tekst: Szymon Kamczyk / Adventure Media   Zdjęcia: Public Domain Pictures, Johny Lindner, yakaiavu, hbieser / Pixaby

21.07.2019

NASZYM LASOM ZAGRAŻA SUSZA

Deficyt wody  z opadów obniża poziom wody  w glebie, co powoduje zauważalne zanikanie lasów na dużych powierzchniach. Ratunkiem jest program retencji powodujący utrzymywanie właściwego poziomu wód gruntowych. O tym w rozmowie z przedstawicielem lasów państwowych w reportażu Raciborskiej Telewizji Kablowej

21.07.2019

PRZEZ 200 LAT PODNIEŚLIŚMY CO2 W ATMOSFERZE O 40%. BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA ZAJĘŁOBY TO 10 MLN LAT

Wywiad sprzed 4 lat ale ciągle aktualny. Prof. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie był gościem Rozmowy Kontrolowanej. Mówił między innymi o zanieczyszczeniu powietrza. Wywiad przeprowadził Jacek Naliwajek. -„Zmiany klimatu odczują nasze dzieci i wnuki”

13.07.2019

CO RACIBORZANIE WIEDZĄ O ZMIANACH KLIMATU, CZEGO POWINNI SIĘ JESZCZE DOWIEDZIEĆ?!

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć  sonda Raciborskiej Telewizji Kablowej przeprowadzona wśród mieszkańców miasta oraz wywiad udzielony dziennikarce RTK podczas konferencji prasowej otwierającej kampanię „Lato z klimatem”

09.07.2019

KAMPANIA „LATO Z KLIMATEM” OFICJALNIE RUSZYŁA – KONFERENCJA PRASOWA

Konferencją prasową, która odbyła się 8 lipca w Biurze Poselskim Gabrieli Lenartowicz, oficjalnie zainaugurowana została kampania ekologiczna „Lato z klimatem”. Spotkanie z dziennikarzami było okazją do przedstawienia najważniejszych założeń inicjatywy oraz ogłoszenia tematycznego konkursu.

DSC_9523

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele regionalnych mediów.  Podczas konferencji prasowej dziennikarze mięli okazję zapoznać się z najistotniejszymi ideami kampanii i jej celów. – Nie chodzi tylko o to, by uświadamiać na czym polegają zmiany klimatyczne i co nam grozi, ale bardziej podejść do sprawy utylitarnie – czy my możemy coś w tej sprawie zrobić, czy możemy przyczynić się do zmiany klimatu na lepsze albo zminimalizować skutki – mówiła pomysłodawczyni kampanii, poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz.

W tym celu został ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży na zdjęcie, które przedstawia zmiany klimatyczne oraz skutki działalności człowieka związane z przyrodą. Prace będzie można nadsyłać niebawem za pomocą mediów społecznościowych. Warto dodać, że na początku września na raciborskim zamku odbędzie się wystawa prac konkursowych, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Ponadto przedsięwzięcie skierowane jest również do kobiet zarządzających gospodarstwami domowymi. – Jak wiadomo kobiety są wrażliwsze na zmiany otoczenia, relacje międzyludzkie oraz częściej pochylają się nad przyrodą. W ramach rozmów „Babskie klimaty” chcemy rozmawiać o tym, jak można oszczędzać klimat, środowisko i budżet domowy jednocześnie. Istnieje cały szereg  prostych rozwiązań, które można łatwo i szybko wdrożyć w życie. Dzięki temu zajmiemy się nie tylko ekologią, ale również ekonomią – zapewniała poseł Gabriela Lenartowicz.

DSC_9514-1

Akcja uwarunkowana jest wypełnieniem obowiązków poselskich w ramach pozapolitycznej działalności przez inicjatorkę kampanii. Przypomnijmy, Gabriela Lenartowicz zasiada w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, a w ramach zespołów parlamentarnych zajmuje się kwestiami klimatycznymi i związanymi z ochroną środowiska. – Z ekologią mam do czynienia już od wielu lat, do takiej inicjatywy zobowiązuje mnie moja dotychczasowa praca oraz tytuły, jakie miałam przyjemność odebrać. – dodaje posłanka Lenartowicz.

Dodajmy, że kampania „Lato z klimatem” z końcem wakacji zostanie przekształcona w wątek związany z poprawą jakości powietrza „Zdążyć przed smogiem”.

1562585545_dsc4998-

Kampania ekologiczna „Lato z klimatem”

www.facebook.com/LatoZklimatem * www.twitter.com/KlimatemZ

Kampania ekologiczna „Lato z klimatem”jest przedsięwzięciem, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych oraz działań odpowiedzialnych społecznie a także zaangażowanie mieszkańców (głównie młodzieży). Adresowana jest do dzieci i młodzieży z regionu oraz kobiet prowadzących gospodarstwa domowe. Jej inicjatorką jest poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz.

Kontakt dla mediów:
Iwona Cybulska
specjalista ds. public relations
iwona.cybulska@adventure.media.pl
Adventure Media s.c. Agencja Public Relations
www.adventure.media.pl

tel. 780 115 953

08.07.2019

PROSTE CODZIENNE DZIAŁANIA KAŻDEGO Z NAS WSPIERAJĄ WALKĘ ZE ZMIANAMI KLIMATU

Jeśli społeczeństwu konsumpcyjnemu zostawimy wybór, to zawsze wybierze zysk przed ochroną środowiska naturalnego. To od nas zależy, czy zdołamy zrównoważyć takie podejście do świata. Naszą szansą na dobrą jakość życia na Ziemi jest uszanowanie praw przyrody i świadome działanie.

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja

W związku z naszą kampanią „Lato z klimatem” przedstawiam Państwu kompendium wiedzy pod hasłem  „Co Ty możesz zrobić dla Klimatu?” przygotowany przez Klub Gaja. Jeszcze jako Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  wspierałam działania  Klubu współorganizując min.  prośrodowiskowe akcje edukacyjne. „Oddajemy Państwu poradnik, który w prosty sposób ukazuje jakie działania podejmowane w naszej pracy, gospodarstwie domowym, podczas podróży czy nawet w odżywianiu się mogą pomóc w zmniejszeniu skutków zmian klimatu. Na spotkaniach i wykładach prowadzonych przez Klub Gaja często pojawia się pytanie: co można robić indywidualnie? Odpowiedź brzmi: oszczędzać i świadomie wybierać. Każdy może wprowadzić zmiany w swoim codziennym zachowaniu. Korzystając z transportu publicznego zamiast samochodu, rezygnując z podróży samolotem na rzecz kolei, ograniczając konsumpcję, kupując produkty lokalne, dbając o dobrą izolację domu, oszczędzając wodę i energię, zmieniając oświetlenie i  wymieniając urządzenia na energooszczędne możemy zmniejszyć swój ślad węglowy na Ziemi. W poradniku podpowiadamy krok po kroku kierunek drogi, którą może wybrać każdy z nas. To droga podejmowania świadomych, odpowiedzialnych decyzji.” – piszą we wstępie autorzy poradnika. Czytaj więcej – kliknij  w obrazek lub w link: broszura_chron_klimat

broszura_chron_klimat-3

 

01.07.2019

LATO Z KLIMATEM –  START!

Dokładnie z początkiem lipca ruszyła kampania ekologiczna pod hasłem „Lato z klimatem”, która skierowana jest do mieszkańców regionu.  – Kampania ma skłonić to zmiany zachowań i uzmysłowić, że temat dotyczy nas wszystkich tu i teraz. Jestem pomysłodawczynią tej inicjatywy. Przedsięwzięcie ma nie tylko podnieść świadomość ekologiczną i dostarczyć niezbędnych informacji, ale również w prosty sposób pokazać, jak realnie wpływać na środowisko każdego dnia. W zakładce LATO Z KLIMATEM na tej stronie będziemy zamieszczać materiały opisujące zjawiska dotyczace zmian klimatycznych na naszym globie i w naszej części świata. Będziemy pokazywać inicjatywy wspierających walkę o dobry klimat i czyste powietrze, a także ogólnie o nasze środowisko – lokalne i ogólnopolskie. Zapraszamy również do aktywnego uczestnictwa w zdarzeniach kampanii poprzez włączenie się  w działania na fanpage’u akcji – https://www.facebook.com/LatoZklimatem/

Nowa akcja – „Lato z klimatem”

Liczby nie kłamią

Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów, aż 98% można by wykorzystać poprzez segregację. 17 drzew – tyle potrzeba, aby wyprodukować jedną tonę papieru. 1 hektar lasu wytwarza 700 kg tlenu, zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie 2500 osób!

obrazek1

O co chodzi z tym klimatem?

Klimat to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze, rozpatrywany w okresie wieloletnim. Dziś już nikt z nas nie poddaje w wątpliwość, że zmiany klimatyczne stały się faktem. Choć wielu osobom kojarzy się to głównie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak susze i powodzie, które od kilku lat dotkliwiej doskwierają ludzkości na naszej szerokości georgaficznej, zmiana klimatu to pojęcie znacznie szersze i bardziej skomplikowane. Średnia temperatura Ziemi wzrosła już o ponad 1ºC od czasów pierwszej rewolucji przemysłowej. Jest to niestety efekt działalności człowieka. Krytyczny moment, po którym może dojść do zachwiania globalnej równowagi systemu klimatycznego, to zaledwie 2ºC. Według najnowszych badań przedział pomiędzy 1.5ºC a 2ºC, dotąd traktowany jako bezpieczny,  poniesie za sobą konsekwencje i wpłynie na klimat w takim stopniu, iż nie będziemy w stanie powstrzymać jego tragicznych skutków. Z opublikowanego w marcu specjalnego raportu naukowego ONZ wynika, że jedynie zatrzymanie ocieplenia poniżej 1.5ºC daje jakąkolwiek gwarancję, że jakość życia ludzi a także środowisko będą uratowane. Do tego konieczne są działania na wielu płaszczyznach, m.in. ekonomicznym, kulturowym czy społecznym. Bez konkretnych i szybkich kroków niektóre tereny nie przystosują się do nowej temperatury i ulegną całkowitemu zniszczeniu – taki los może spotkać rafy koralowe czy obszary polarne.

Kto może działać?

Ekolodzy od dawna biją na alarm, powstaje coraz więcej ruchów i organizacji, których głównym celem staje się ogólnie pojęta ochrona środowiska. Jednak z problemem ekologicznym trzeba walczyć przede wszystkim oddolnie, zacząć od siebie i zaangażować jak najwięcej osób. Powszechnie wiele osób sądzi, że tematem zajmuje się władza, a w naszej gestii jest co najwyżej segregacja odpadów, często niewłaściwa. Stąd pomysł na lokalną kampanię o tematyce ekologicznej, która skierowana jest głównie do młodzieży (w końcu to właśnie najmłodsze pokolenie będzie zmagać się ze skutkami zmian klimatycznych w największym stopniu). Poza tym przekaz trafi również do wszystkich tych, którzy powinni temat zgłębić, gdyż mają wpływ na obecną sytuację ekologiczną – słowem do KAŻDEGO.

Jestem pomysłodawczynią tej kampanii, ponieważ w tej dziedzinie posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, m.in. dzięki pełnionej funkcji prezesa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2008-2014. Od lat zajmuję się działaniami ekologicznymi, obserwuję i wspieram różnego rodzaju inicjatywy, dostrzegam wagę problemu oraz sposoby walki z nim. Przedsięwzięcie powstało po to, by jak najszybciej zmienić myślenie o ekologii. Chodzi o działania EKO – logiczne, czyli nie tylko hasła, ale racjonalne uzasadnienie problemu oraz działania EKO – nomiczne, służące oszczędzaniu budżetu domowego i mające przełożenie na lepsze życie za mniejszą cenę. Kampania „Lato z klimatem” ma skłonić to zmiany zachowań i uzmysłowić, że temat dotyczy nas wszystkich tu i teraz. I to właśnie teraz jest konieczny czas na podjęcie działania.

Kampania „Lato z klimatem” prowadzona będzie wielowymiarowo. Główny nacisk położony jest na media społecznościowe, dzięki którym inicjatywa ma dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Na fanpage’u kampanii będą pojawiać się ciekawostki ekologiczne, praktyczne porady oraz najważniejsze informacje. Ponadto zostanie zorganizowany konkurs  o tematyce ekologicznej adresowany do młodzieży. W regionie pojawią billboardy oraz materiały promocyjne związane z akcją. Niebawem odbędzie się również konferencja prasowa, na której przedstawione zostaną najistotniejsze założenia oraz cele kampanii.

 Podjąć kroki

Młodzież w czasie wakacji może bliżej przyjrzeć się przyrodzie, odczuć, że jest częścią większego ekosystemu. Poprzez obserwację i naukę mogą mieć wkład w zmianę otoczenia. Natomiast druga grupa docelowa – głównie kobiety zarządzające gospodarstwami domowymi – powinny zadbać o odpowiedzialne zarządzanie gospodarką domową. Oznacza to zmniejszenie produkcji odpadów czy racjonalizację w zużyciu wody – praktyczne zachowania, żeby oszczędzić planetę i kieszeń.

IMG_8881-7-1200x480

familia-feliz-recogiendo-basura_13339-300086rowerzysci

Razem dla wspólnego dobra

Małymi krokami efekt jest do osiągnięcia, ale… zaangażować na rzecz klimatu musi się każdy ponad podziałami ideologicznymi, partyjnymi czy religijnymi. Kierunek proekologiczny przyniesie rezultaty nie tylko w kwestii klimatu, ale również indywidualnie. Polepszanie środowiska dla wszystkich być bowiem jedną z najważniejszych wartości, mając na uwadze wspólne dobro i odpowiednią jakość życia przyszłych pokoleń.

Kampania ekologiczna „Lato z klimatem”
www.facebook.com/LatoZklimatem
www.twitter.com/KlimatemZ

Kampania ekologiczna „Lato z klimatem” to przedsięwzięcie, którego celem jest promowanie postaw pro-ekologicznych oraz działań odpowiedzialnych społecznie, a także zaangażowanie mieszkańców (głównie młodzieży). Adresowana jest do dzieci i młodzieży z regionu oraz kobiet prowadzących gospodarstwa domowe. Jej inicjatorką jest poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz.

Kontakt dla mediów:

Iwona Cybulska specjalista ds. public relations

iwona.cybulska@adventure.media.pl

Adventure Media s.c. Agencja Public Relations

www.adventure.media.pl
tel. 780 115 953