Mieszkańcom Subregionu Zachodniego naszego województwa grożą podwyżki cen za wodę i ścieki

W całej Polsce lawinowo wzrosły koszty dostarczania wody i oczyszczania ścieków, alarmują komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.

To efekt m.In. gwałtownego wzrostu cen energii, usług ale też obciążeń z tytułu kredytów zaciągniętych na współfinansowane wielkimi unijnymi dotacjami  projekty z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Jednocześnie od czasu reformy a tak naprawdę wdrożenia nowego prawa wodnego gminy utraciły prawo do takiego kształtowania cen wody i ścieków by zapewnić swoim mieszkańcom bezpieczeństwo dostaw i jakość tych usług a także przeprowadzenie dalszych inwestycji.

Nie inaczej dzieje się w samorządach Subregionu Zachodniego naszego województwa

Jako posłanka na Sejmu z naszego Subregionu, także jako osoba zajmująca się od lat sprawami środowiska, w tym także gospodarką wodno-ściekową  uczestniczyłam w Rybniku w spotkaniu zwołanym z inicjatywy Członka Zarządu Subregionu Zachodniego , Prezydenta Wodzisławia Śląskiego – Mieczysława Kiecy, na które zaproszono przedstawicieli przedsiębiorstw  wodno – kanalizacyjnych z regionu, przedstawiciela  Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, włodarzy gmin i przedstawicieli Parlamentu
Celem spotkania było omówienie sytuacji  finansowej gmin i  przedsiębiorstw w związku z interpretacją przez Wody Polskie przepisów dotyczących taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz konieczności niezbędnych zmian w tym zakresie. Jest to konieczne aby utrzymać płynność finansową  firm dostarczających wodę  i kontynuować zaplanowane inwestycje

Sytuację przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych z regionu przedstawił we wnikliwej analizie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Marek Chrząszcz
Wszyscy obecni zgodzili się, że w interesie naszych mieszkańców trzeba szukać rozwiązania tej sytuacji.  W tym celu zaproponowałam zwołania wspólnego posiedzenia trzech Komisji Sejmowych: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa , Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej , który zajęły by się diagnozą sytuacji dotyczącą interpretacji obecnych regulacji  prawnych a także propozycji ich zmiany w krótko i długookresowej perspektywie.

Tak o tym mówiłam w swoim wystąpieniu:Opublikowano

w

,

przez