Eko kurier w Radio Vanessa o zasobach wodnych

Zasoby odnawialnej wody słodkiej w Polsce są jedne z najniższych w Europie. Wskazałam na przyczyny tego zjawiska, wśród których są kwestie klimatyczne ale także sposób eksploatacji środowiska dla celów gospodarczych i rolniczych. Susza stale nam zagraża . Poniżej nagrania audycji podaję kilka faktów do przemyślenia

Wniosek dla zwykłych użytkowników nasuwa się prosty. Przeciwdziałać suszy możemy przede wszystkim rozsądnie i oszczędnie tymi zasobami gospodarując – w skali makro i w skali mikro

Zapraszam do wysłuchania audycji.
Zasoby wodne w Polsce

Współczynnik dostępności wody w Polsce

– Polska – 1600 m3/rok/mieszkańca (w trakcie suszy wskaźnik spada nawet do 1000 m3/rok/mieszkańca)

– Europa – 4500 m3/rok/mieszkańca

– Świat  – 6000 m3/rok/mieszkańca

Polska ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego m.in. niekorzystne warunki hydrologiczne ma niewielkie zasoby wodne, zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem zasobów wodnych. Wobec powyższego należy uznać, iż nasz kraj należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody.

Wielkość zasobów wodnych w Polsce

– Całkowite zasoby wodne Polski – 61,6 km3 (100%)

– Zasoby własne Polski – 53,9 km3 (87,5%)

– Zasoby pochodzące spoza granic kraju – 12,7 km2 (12,5%)

Magazynowanie wody w istniejących zbiornikach retencyjnych

Całkowita ilość zmagazynowanej wody w istniejących zbiornikach retencyjnych w Polsce wynosi ok. 4 mld m3, co stanowi 6,5% objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania przynajmniej 15% średniego rocznego odpływu. W roku hydrologicznym 2018 łączne zasoby wód płynących w Polsce wynosiły 59,4 km3 (z tego dopływ wód spoza granic Polski wynosił 6,1 km3, a odpływ ze zlewni znajdujących się w granicach Polski wynosił 53,3 km3). W roku hydrologicznym 2019 łączne zasoby wód płynących w Polsce wynosiły 41,9 km3 (z tego dopływ wód spoza granic Polski wynosił 5,4 km3, a odpływ ze zlewni znajdujących się w granicach Polski wynosił 36,5 km3).


Opublikowano

w

,

przez