To hasło przyświecało ogólnopolskiemu społecznemu  przeglądowi funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce za który odpowiada ZUS, i którego obowiązek przeprowadzenia został zapisany w tzw. ustawie systemowej. Kluczowymi problemami jakie zostały poddane analizie w ramach debat były szczegółowe parametry nabywania prawa do świadczeń, prawo do emerytury w kontekście nieoskładkowanych dochodów, pułap 30-krotności w zakresie odprowadzanych składek, a także prawo do emerytury minimalnej, zasady jej nabywania oraz wysokość. Kontekstem analizy były uregulowania międzynarodowe obowiązujące w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy o normach minimalnych w ubezpieczeniach społecznych. Przegląd obejmował również ocenę funkcjonujących rozwiązań III filara emerytalnego. W ramach przeglądu emerytalnego w okresie od czerwca do września w 22 oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyły się debaty na temat obecnego kształtu i wyzwań dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W skład zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie przeglądu emerytalnego wchodzą także przedstawiciele  ministerstw i instytucji centralnych, organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz instytucji rynku ubezpieczeniowego.   Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje „Białą Księgę” z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

bez-nazwy-1

W ramach obecnego przeglądu 8 września 2016 r. regionalny oddział  ZUS w Rybniku oraz Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowały debatę na temat stanu obecnego i przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych, na którą zostałam zaproszona, i w której wzięłam aktywny udział. Program debaty przewidywał  referaty o następującej tematyce:

1. „Wydolność systemu ubezpieczeń społecznych” wygłoszony przez prof. UE dr hab. Radosława Pacuda  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

temat-1-bis

niewydolnosc-a-niewyplacalnosc-systemu-ubezpieczen-debata-rybnik

2. „Opodatkowanie kapitału jako źródło finansowania systemu zabezpieczenia emerytalnego. Nowy paradygmat dystrybucji odpowiedzialności za sekularną równowagę funduszu zabezpieczenia emerytalnego” wygłoszony przez prof. UE dr hab. Artura Walasika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

temat-2-bis

2016-09-08a-zus-rybnik

3.  „Ubezpieczenie emerytalne – umowa społeczna czy inwestycja finansowa. Długoterminowy kryzys zaufania do państwa i jego instytucji” wygłoszony przez  dr inż. Tomasza Zielińskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

temat-3tomasz-zielinski

4.  „Ekwiwalentność wypłacanych świadczeń w stosunku do wysokości deklarowanych składek na przykładzie emerytur górniczych” wygłoszony przez dr Władysława Świątka z Oddziału ZUS w Rybniku

temat-4

 prezentacja2

bez-nazwy-2

W debacie wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych – pracodawców i pracowników, naukowców i ekspertów, którzy  podzielili się swoimi doświadczeniami, wnioskami, spostrzeżeniami i wynikami badań, które będą podstawą do opracowania „Białej księgi”

bez-nazwy-3

Źródła:

ZUS Rybnik

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=6446

https://biznes.rybnik.eu/news/debata-na-temat-systemu-ubezpieczen-spolecznych

http://www.polskieradio.pl/42/3165/Artykul/1631039,ZUS-rusza-przeglad-polskiego-systemu-emerytalnego