TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ STWIERDZIŁ, ŻE POLSKA NARUSZYŁA PRAWO UNII W DZIEDZINIE JAKOŚCI OTACZAJĄCEGO POWIETRZA – dokumenty

Dyrektywa Unii, która weszła w życie w dniu 11 czerwca 2008 r., kodyfikuje wcześniejsze akty prawne w dziedzinie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Określa ona w szczególności wartości dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia ludzkiego.

Wobec uznania, że Polska nie przestrzega dobowych i rocznych wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłów o granulacji PM10 w szeregu stref i aglomeracji i że nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy odnoszących się do planów dotyczących jakości powietrza, Komisja wniosła do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko temu państwu skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W ogłoszonym wyroku Trybunał podkreślił przede wszystkim, że sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej oryginał komunikatu TSUE wtej sprawie dla mediów  oraz link do oryginału  wyroku

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła pr

Całość wyroku tutaj: www.polecane CURIA – Dokumenty 2 wyrok  lub kliknij w obrazek poniżej:

CURIA - Dokumenty


Opublikowano

w

,

przez