Wypowiedź dla Magazynu BIOMASA w sprawie smogu

Smog, to już wiemy na podstawie twardych danych m.in. dotyczących przedwczesnej umieralności, stał się poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Czyste powietrze nie może być dla Polaków luksusem, jest ich prawem! Nie wystarczą jednak wyłącznie zakazy i ograniczenia, konieczne są znaczące nakłady. Platforma Obywatelska, w ramach gabinetu cieni, postanowiła o pilnych pracach nad projektem ustawy, która zapewni finansowanie tej części bezpieczeństwa Polaków. Chcemy, by co roku było przeznaczane na to 0,5 proc. PKB. Chcemy także, by w ślad za zakazami i ograniczeniami szły rozwiązania prawne umożliwiające wsparcie rekompensujące polskim rodzinom wyższe koszty ekologicznego ogrzewania. Liczymy na szerokie poparcie tej inicjatywy.

Podstawowe założenia projektu ustawy o czystym powietrzu:

Ustawa zawierać będzie tzw. mapę drogową dla osiągnięcia jakości powietrza odpowiadającej standardom zdrowotnym wymaganym przez UE i rekomendowanym WHO.

Istotą jest zapewnienie finansowania na poziomie 0,5 proc. PKB rocznie oraz podniesienie do rangi ustawowej rekomendacji zawartych w przyjętym we wrześniu 2015 roku Krajowym Programie Ochrony Powietrza m.in. zadań dotyczących:

– wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, w tym podłączenia i budowa sieci ciepłowniczych,

– zwiększenia efektywności energetycznej, w tym termomodernizacji budynków,

– zastosowania OZE, zwłaszcza w zakresie energetyki obywatelskiej,

– edukacji ekologicznej.

Konieczne jest pilne wdrożenie regulacji dotyczących jakości paliw możliwych do stosowania w sektorze komunalnym oraz wymaganej jakości urządzeń grzewczych (parametry emisyjne dla kotłów dopuszczonych do sprzedaży). Skuteczność tych rozwiązań warunkowana jest jednak jednoczesnym finansowym wsparciem państwa. Dotyczyć musi jednak nie tylko nakładów inwestycyjnych, lecz także bieżących kosztów często droższego, ekologicznego ogrzewania. Novum w planowanej ustawie jest więc pomoc finansowa dla gospodarstw domowych umożliwiająca ponoszenie wyższych kosztów ogrzewania niskoemisyjnego. Wsparcie będzie miało charakter ulg podatkowych i dopłat w zróżnicowanej wysokości w zależności od rodzaju używanego medium lub paliwa.


Opublikowano

w

przez