LEX KNEBEL vel LEX RYMPAŁ – INVEST – debata plenarna

LEX KNEBEL to Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw . Po gorących dyskusja na forum komisji debatowaliśmy nad projektem na sali plenarnej. Poniżej zarzuty jakie przedstawiłam w oświadczeniu klubowym jako prowadząca ten projekt …

Czytaj dalej...