TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ STWIERDZIŁ, ŻE POLSKA NARUSZYŁA PRAWO UNII W DZIEDZINIE JAKOŚCI OTACZAJĄCEGO POWIETRZA – dokumenty

Dyrektywa Unii, która weszła w życie w dniu 11 czerwca 2008 r., kodyfikuje wcześniejsze akty prawne w dziedzinie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Określa ona w szczególności wartości dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia ludzkiego. Wobec uznania, że Polska nie przestrzega dobowych i rocznych wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłów o granulacji PM10 w …

Czytaj dalej...