Moja wypowiedź w debacie nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  na posiedzeniu Senackiej Komisji Środowiska dotyczyła głównie  prawa społeczeństwa do wpływu na decyzje o lokalizacji  inwestycji mogących zakłócić dobrostan mieszkańców. Przypomniałam sprawę Doliny Rospudy.

IMG_4533  IMG_4539

Gdyby wtedy nie nacisk Komisji Europejskiej i groźba wyroku w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, a przede wszystkim zablokowanie środków UE na rozbudowę sieci transportowej, nie udałoby się uratować Doliny. Teraz, jeśli ustawa przejdzie w takim kształcie jak chce rząd – również grozi nam  zatrzymanie unijnych środków na ochronę środowiska, a to jest 1/4 całej puli pieniędzy dla Polski.

Całość wystąpienia tutaj: