Rząd deklaruje, że nie będzie przestrzegać wyroku TSUE dotyczącego prawa obywateli do sądu w sprawie lasów

Wzorem kampanii z lat poprzednich, PiS gra rzekomą obroną lasów. Tym razem dodatkowo ściga się z Solidarną Polską, która zawłaszczyła Lasy Państwowe! 

Tylko przed kim chcą tych lasów bronić ? Czyżby przed Polkami i Polakami, którym ukradli to dobro?

Nie chcą by ktokolwiek patrzył im na ręce gdy te lasy rżną, wyprzedają do Chin i palą w państwowych elektrowniach! Boją się kontroli obywateli i pomocy UE w egzekwowaniu ich praw ?!

Dlatego już dziś zapowiedzieli, że nie będą honorować wyroku TSUE gwarantującego Polakom prawo do odwołania się do sądu w obronie lasów i przestrzegania zasad ochrony przyrody!W Luksemburgu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE    zapadł wyrok dotyczący przyszłości polskich lasów. Komisja Europejska wniosła sprawę przeciwko Polsce w lipcu 2021 r. po wniesieniu skarg przez NGO’sy a TSUE uznał zarzuty KE za zasadne. Komisja zarzuca Polsce brak standardów ochrony przyrody przy prowadzeniu gospodarki leśnej oraz braku prawa do sądu w zakresie skarżenia planów urządzenia lasu.

Sprawa, którą Polska przegrała dotyczy nieprzestrzegania przy prowadzeniu prac leśnych wymogów ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Wprowadzono wtedy de facto domniemanie, że wszystko co zrobią leśnicy, nawet gdy to wycinka drzew z gniazdami w okresie lęgowym,  jest zgodne z prawem ochrony przyrody.


O niezgodności tych przepisów z prawem europejskim, alarmowałam już w czasie ich procedowania Sejmie w ramach tzw. LexSzyszko w grudniu 2016 roku. Składałam też projekt ustawy „naprawczej”

W swoim orzeczeniu  TSUE podkreśla też, że Polki i Polacy nie moga skarżyć przed polskimi sądami planów urządzenia lasu (tzw. PULi), na podstawie których prowadzona jest gospodarka leśna.

Jak ważna to kwestia pokazał przykład masowych wycinek w Puszczy Białowieskiej, których nie można było powstrzymać w polskim sądzie. Wtedy została zatrzymana dopiero po interwencji TSUE i nałożenia kar dziennych. W międzyczasie wycięto 200 tys. m3 drzew, z czego połowę w najcenniejszych, ponadstuletnich drzewostanach.

W tej sprawie tj wprowadzenia kontroli sądowej Planów Urządzenia Lasów w sejmowej „zamrażarce” leży od dawna mój projekt ustawy a co do nielegalnej wycinki w Puszczy, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku prowadzi śledztwo  z mojego wniosku od 2017 roku!

To skandal, że polskiej przyrody  przed polskim rządem muszą bronić międzynarodowe trybunały! 

Pisz o tym dziennik Rzeczpospolita

Więcej czytaj : https://www.rp.pl/srodowisko/art38053321-polski-rzad-przegrywa-w-tsue-z-komisja-europejska-ws-lasow

Teraz PiS składa w Sejmie projekt uchwały rzekomo ratującej polskie lasy przed Brukselą!

Poniżej do pobrania druk projektu uchwały.

Art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że kompetencje dzielone między UE a państwa członkowskie stosują się m.in. do takich głównych dziedzin, jak rynek wewnętrzny, transport i środowisko.

Z uwagi na to, że unijne traktaty nie odnoszą się bezpośrednio do lasów, europarlamentarzyści zaproponowali, aby dla skutecznego prowadzenia wspólnej polityki ochrony bioróżnorodności dot m.in. ochrony lasów obszar ten winien zostać wprost wymieniony w wykazie kompetencji dzielonych.

W styczniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię o zmianie traktatów, które przeniosą leśnictwo z kompetencji krajowych do wspólnych UE.

Jednak, aby zmiany w traktatach doszły do skutku, muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie.

Warto przypomnieć rzecz oczywistą: lasy są nasze, a nie politruków tej władzy, którzy obsiedli i doją  Lasy Państwowe dewastując jednocześnie rodzima przyrodę.

I jeszcze jeden artykuł z Rzeczpospolitej tutaj: https://www.rp.pl/srodowisko/art38171271-rzad-pis-przyjal-stanowisko-ws-obrony-polskich-lasow-wyjasniamy-o-co-chodzi


Opublikowano

w

,

przez