PRZEGLĄD WDRAŻANIA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 2019. SPRAWOZDANIE NA TEMAT PAŃSTWA POLSKA

Jest to dokument roboczy służb Komisji Europejskiej.

W przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska z 2017 r. główne wyzwania w zakresie wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska i unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce stanowiły:

– poprawa wdrażania ramowej dyrektywy wodnej,

– przygotowanie i realizacja inwestycji wymaganych na potrzeby dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz

– walka z zanieczyszczeniem powietrza.

Przegląd wskazuje niedociągnięcia lub wręcz zaniedbania w zakresie realizacji celów i wyzwań opisanych a przeglądzie z 2017 r. Szczególnie dotczy postępów w zakresie poprawy jakości powietrza, gdzie nie odnotowano żadnych postępów.

Ze sprawozdania z 2019 r. wynika przede wszystkim , że Polska musi wzmocnić zarządzanie środowiskiem. Należy unikać zmian instytucjonalnych, które mogłyby osłabić wdrażanie i egzekwowanie przepisów w dziedzinie ochrony środowiska, a organizacje pozarządowe z sektora

ochrony środowiska powinny mieć szerszy dostep do informacji i kontroli sądowej w przypadkach takich jak te objęte zakresem stosowania konwencji z Aarhus*.

Więcej w tym linku  report_pl_pl  lub po kliknięciu w obrazek poniżej.

report_pl_pl-1

*Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska, podpisana 25 czerwca 1998 w Aarhus, w Danii, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska. Konwencja weszła w życie 30 października 2001. Polska ratyfikowała ją w 2003 roku.)


Opublikowano

w

przez