Preferencje podatkowe dla firm pomagających Ukrainie

Prowadzisz firmę, korzystasz z estońskiego CIT i pomagasz Ukrainie? Skorzystaj z preferencji podatkowych!

W myśl nowych przepisów zwolnione będą od poboru ryczałtu od dochody firm, które przekazują pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.

Chodzi zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Chodzi o osiągnięte dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami, realizowanymi na rzecz podmiotów wymienionych w art. 38w ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na Ukrainie.Takimi podmiotami są:

organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

jednostki samorządu terytorialnego,

podmioty wykonujące na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Zaniechanie poboru ryczałtu ma zastosowanie do darowizn i nieodpłatnych świadczeń realizowanych od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zaniechanie obejmuje wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz wskazanych podmiotów.

Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.

Preferencja będzie obowiązywać w odniesieniu do dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, osiągniętych od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: