Dziś w sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się tradycyjne już w każdej kadencji wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Przedmiotem obrad było rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego oraz Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat sytuacji i problemów edukacyjnych mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa śląskiego.

Debatę zdominowały dwie kwestie:

 –  stale obecny temat „niezauważania” przez władze państwowe największej w Polsce mniejszości etnicznej, do której przynależność deklaruje w spisach powszechnych kilkaset tysięcy obywateli na Śląsku i jej prawo do kultywowania tradycji i języka regionalnego,

–    wywołany niekonstytucyjnymi decyzjami min. Czarnka wokół pozbawienia równych praw do nauczania języka dzieci mniejszości niemieckiej. W licznym gronie posłów opozycji daliśmy wyraz solidarności ze słusznymi postulatami mieszkańców Śląska, niezależnie od ich identyfikacji etnicznej i kulturowej.

Czytaj więcej o problemach mniejszości na Śląsku w materiale MSWiA – po kliknięciu w skan pierwszej strony dokumenu lub w link „pobierz”