Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nadrabia zaległości i mimo pandemii obraduje niemal nieustannie z opcją zdalną. W tym tygodniu były aż trzy posiedzenia w kolejne dni.

W dniu 3 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Potrzebę tej noweli oraz kolejnych prac legislacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska uzasadniał wiceminister Jacek Ozdoba. Zabierałam głos apelując o pilne prace nad systemową reformą prawa odpadowego a szczególnie nad wdrożeniem pakietu odpadowego, deklarując współpracę w tym zakresie. Pełny zapis obrad tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#343C7306F0DC8D38C1258611003176CB

Moja wypowiedź – po kliknięciu w obrazek lub w zapis ścieżki dźwiękowej:


W dniu 4 listopada 2020 r. Komisja oceniała przedstawioną przez ministra klimatu i środowiska a konkretnie przez  pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka informację o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości „ w 2017 r. (do wglądu poniżej – pdf oryginału tutaj : Informacja o stanie lasów).  Ożywiona dyskusja dotyczyła nie tylko późnego terminu publikacji raportu ale przede wszystkim, tak jak w wcześniejszej informacji o …. przekłamań a w szczególności przemilczeń w raporcie. Pytałam, przytaczając raport NIK o brak informacji nt bezprawnej wycinki w Puszczy Białowieskiej i wyroku TSUE. Czekam też na odpowiedź pisemną dot. kosztów i efektów inwentaryzacji w Puszczy.

Poruszyłam też sprawę współpracy międzynarodowej w kwestii lesistości oraz koncepcji Leśnych Gospodarstw Węglowych oczekując również informacji pisemnej.

Tutaj pełny zapis z posiedzenia tej komisji. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#A6CD4FBCD56447D0C12586100031885F

Poniżej tekst Raportu, który podlegał ocenie posłów.

>706-1-1

Posłowie zadawali pytania dotyczące nieprawidłowości występujących w realizacji  tego programu zwłaszcza w kontekście m.i. wycinki prowadzonej w Puszczy Białowieskiej. W komisji uczestniczyłam zdalnie – moje wystąpienie w zapisie audio po kliknięciu w obrazek lub zapis ścieżki dźwiękowej.

5 listopada Informację Najwyżej Izby Kontroli o wynikach kontroli o realizacji zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przedstawił wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. NIK skontrolował jedynie niewielką część decyzji środowiskowych wydawanych w latach 2017-2019 a mimo to wskazał liczne, podjęte mimo potwierdzonej szkodliwości społecznej i dla środowiska. Zwraca także uwagę na niską jakość dokumentacji inwestorów czy długi okres rozpatrywania spraw przez RDOŚ.

NIK w swoim raporcie nie porusza jednak zasadniczej bolączki procesu, czyli faktu że decyzjom środowiskowym nagminnie nakłada się rygor natychmiastowej wykonalności np. taki rygor nadano decyzji środowiskowej dla przekopu Mierzei Wiślanej. Taki zabieg powoduje faktyczny brak kontroli społecznej nad tym procesem ponieważ uniemożliwia skuteczny dostęp społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Mamy więc do czynienia z nadużywaniem prawa dla swobodnej realizacji inwestycji, także tych wadliwych i bezprawnych. Prosiłam o pisemną informację jak i kiedy Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza zająć się tym problemem oraz czy NIK zamierza poddać ten proceder kontroli aby zidentyfikować skalę problemów. Raport NIK do przeczytania poniżej nagrania mojej wypowiedzipo kliknięciu w skan raportu , a do pobrania tutaj: NIK o DECYZJACH ŚRODOWISKOWYCH

Zwróciłam także uwagę na to, że od 2018r. przeciw Polsce toczy się postępowanie naruszeniowe w którym Komisja Europejska niezgodność polskich przepisów z  „Dyrektywą 20011/92/UE w  sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i  prywatne na środowisko naturalne”. Efektem braku harmonizacji naszego prawa może być utrata ogromnych środków UE na już zaawansowane inwestycje drogowe. W związku z tym pytałam o zaawansowanie procesu i zakres proponowanych zmian w noweli ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tutaj pełny zapis debaty: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#AFB845A41E9E322BC12586100031B019

A tutaj moje wystąpienie w zapisie audio po kliknięciu w obrazek lub w ścieżkę dźwiękową.

NIK o DECYZJACH ŚRODOWISKOWYCH-1