NIK przedstawił dziś posłom Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wyniki kontroli dokonanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Urzędzie Regulacji Energetyki na temat monitoringu wykorzystania przez producentów energii biopaliw oraz urzędowego wsparcia dla takich instalacji, które charakteryzują się stabilnością , dyspozycyjnością i zeroemisyjnością. Kontrola wiązała się również z ustaleniem poziomu wdrażania przez te instytucje rządu PiS dyrektywy UE – RED II

Wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej
polityki energetycznej. Zwiększone stosowanie energii ze źródeł
odnawialnych [1]
stanowi istotny element pakietu środków koniecznych do redukcji emisji
gazów cieplarnianych i wypełnienia postanowień porozumienia
klimatycznego z Paryża oraz ram polityki UE dotyczących klimatu
i energii na lata 2020–2030.

Działania wspierające źródła energii odnawialnej wskazała Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zwana również dyrektywą RED II lub dyrektywą biopaliwową. W dyrektywie tej określono cele zużycia odnawialnych źródeł energii w latach 2021-2030 i bardzo mocno promuje się produkcję biopaliw z odpadów.

Minister Moskwa zlekceważyła organ Sejmu jakim jest Komisja nie uczestnicząc w posiedzeniu i nie wysyłając do nas żadnego urzędnika. Jest to miarą stosunku urzędu państwowego do OZE w sytuacji obecnych kłopotów z tradycyjnymi źródłami energii a także do zarządzeń i polityki klimatycznej UE

Korzystając z okazji zapytałam przedstawiciela NIK czy przedmiotem badania kontrolerów był udział w używanych biopaliwach odpadów drewna mogących pochodzić z wycinki lasów? Poniżej moja wypowiedź.