Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wypytywaliśmy przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Lasów Państwowych o zmiany w systemie certyfikacji drewna w Polsce w standardzie FSC i PEFC.

Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych wycofują sie z dotychczasowych licencji certyfikacyjnych w standarcie FSC i nie chcą negocjować nowych przepisów, które są jednakowe dla wszystkich krajów na świecie prowadzące gospodarkę leśną. Jak to tłumaczą i czego się obawiają o tym dokładnie w w nagraniu z posiedzenia Komisji na końcu tego wpisu.

Co to jest certyfikat FSC ( Forest Stewardship Counsil ) ?

Unia Europejska aktywnie zwalcza obrót drewnem pozyskanym w sposób niezgodny z prawem. Przyjęte przez wspólnotę rozporządzenie zakłada, iż każdy producent i dystrybutor drewna oraz wykonanych z niego produktów, który po raz pierwszy wprowadza tego typu wyroby na unijny rynek, jest zobowiązany do zaimplementowania stosownych norm i pozyskania potwierdzających ich wdrożenie certyfikatów. Normami tego typu są standardy PEFC i FSC.

System FSC to system certyfikacji leśnej. Został stworzony przez organizację Forest Stewardship, której celem jest popularyzacja opracowanego przez nią sposobu prowadzenia gospodarki leśnej.  Obecnie opracowany przez organizację standard definiuje ogólne zasady gospodarki leśnej, w takich obszarach, jak:

 • – odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw,
 • – przestrzeganie praw ludności rdzennej,
 • – współpraca ze społecznością lokalną,
 • – przestrzeganie praw pracowniczych,
 • – czerpanie korzyści z lasu,
 • – oddziaływanie na środowisko naturalne,
 • – plan gospodarowania, zakładający również monitorowanie działań i ich ocenę,
 • = zachowanie lasów o szczególnej wartości.

Certyfikat poświadczający wdrożenie standardu FSC gwarantuje, iż drewno lub włókna drzewne wykorzystane do produkcji danego wyrobu pochodzą z lasów certyfikowanych, czyli takich, które zarządzane są zgodnie z wymogami standardu.

PEFC FSC

Kto powinien wdrożyć standard FSC?

Standard FSC powinien zostać wprowadzony przez wszystkie podmioty
branży drzewnej i papierniczej, które wchodzą w posiadanie
certyfikowanych surowców lub wyrobów. Dotyczy to wystawiających fakturę
sprzedaży firm przetwarzających, etykietujących i przepakowujących certyfikowane wyroby i surowce, a także firm handlowych uczestniczących w łańcuchu dostaw B2B. Certyfikat zgodności ze standardem FSC przyznawany jest:

 • – tartakom,
 • – stolarzom,
 • – firmom meblowym,
 • – handlarzom,
 • – producentom płyt wiórowych,
 • – papierniom i producentom tektury,
 • – drukarniom.

Lasy Państwowe nie chcą negocjować nowych standardów certyfikacji FSC bo one ograniczyłyby samowolę i ich politykę wobec dobra jakim są lasy, ograniczyłyby zyski z nielegalnego handlu pozyskiwanym w rabunkowy sposób drewnem. Lasy nie chcą jakiejkolwiek kontroli nad swoimi działaniami.

Brak posiadania przez drewno wykorzystywane w produktach polskiego przemysłu takich certyfikatów spowodowałoby obniżenie konkurencyjności tego przemysłu na rynku światowym o co najmniej 16%.

Dlaczego o zmianach w certyfikacji i skutkach tych zmian nie jest informowany suweren – prawdziwy i jedyny właściciel lasów polskich – o to pytałam na komisji.

Moje wystąpienie poniżej:

Link do video z posiedzenia Komisji tutaj:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#86B0FCE8F9568B35C12589B2004082E5