Nie ulega wątpliwości, że ten raport powinien być podstawą do podejmowania natychmiastowych decyzji zarówno przez polityków, jak i przez nas wszystkich- także w naszych małych,lokalnych ojczyznach!
Fakty są zatrważające.Raport powstawał przez trzy lata, pracowali nad nim naukowcy z ponad 50 krajów, którzy dokonali syntezy ok. 15 tys. publikacji naukowych, przygotowując tym samym największy w dziejach „bilans stanu natury”. Na razie poznaliśmy jego podsumowanie dla polityków, powstałe w wyniku współpracy zespołu naukowego z przedstawicielami ponad 130 rządów.
Czy te fakty nie budzą grozy?
Około 1 miliona gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożonych wyginięciem, wiele w ciągu najbliższych dziesięcioleci, bardziej niż kiedykolwiek w historii ludzkości!
40 procent płazów , prawie jedna trzecia raf koralowych i ponad jedna trzecia ssaków morskich są zagrożone wyginięciem!
23 procent powierzchni lądu naszej planety jest zdegradowane ekologicznie !
300-400 milionów ton odpadów ląduje rocznie w wodach ziemi!
Od 1980 r. zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi zwiększyło się dziesięciokrotnie:
300-400 milionów ton metali ciężkich, rozpuszczalników, toksycznych szlamów i innych odpadów z zakładów przemysłowych jest wyrzucanych rocznie do wód świata, a nawozy wpływające do ekosystemów przybrzeżnych wyprodukowały ponad 400 martwych stref oceanicznych łącznie ponad 245 000 km2 – łączna powierzchnia większa niż w Wielkiej Brytanii!
Do 2016 r. zniknęło 559 spośród 6190 gatunków zwierząt hodowlanych!
Naukowcy ostrzegają.Kontynuacja poprzedniego niewłaściwego postępowania zaostrzy sytuację i może doprowdzić do całkowitego upadku ekologicznego!
„Przytłaczające dowody globalnej oceny IPBES, z wielu różnych dziedzin wiedzy, przedstawiają złowieszczy obraz”- powiedział Przewodniczący Światowej Rady Bioróżnorodności / IPBES/ Sir Robert Watson. „Zdrowie ekosystemów, od których zależymy i wszystkie inne gatunki, pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek. Podkopujemy fundamenty naszych gospodarek, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i jakości życia na całym świecie. ”

Raport Światowej Rady Bioróżnorodności przedstawia przykładową listę możliwych działań oraz ścieżek do ich osiągnięcia w różnych lokalizacjach, systemach i skalach, które najprawdopodobniej będą wspierać zrównoważony rozwój.
Podejście zintegrowane:
Np.w rolnictwie autorzy raportu podkreślają między innymi: promowanie dobrych praktyk rolniczych i agroekologicznych; wielofunkcyjne planowanie krajobrazu (które jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe, możliwości utrzymania, utrzymanie gatunków i funkcje ekologiczne) oraz międzysektorowe zintegrowane zarządzanie. Wskazują również na znaczenie głębszego zaangażowania wszystkich podmiotów w całym systemie żywności (w tym producentów, sektora publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i konsumentów) oraz bardziej zintegrowanego zarządzania krajobrazem i działami wodnymi; ochrona różnorodności genów, odmian, odmian, ras, gatunków lądowych i gatunków; jak również podejścia, które wzmacniają pozycję konsumentów i producentów poprzez przejrzystość rynku, lepszą dystrybucję i lokalizację (która ożywia lokalne gospodarki), zreformowane łańcuchy dostaw i zmniejszone marnotrawienie żywności.
W systemach morskich raport podkreśla między innymi: podejścia do zarządzania rybołówstwem oparte na ekosystemie; planowanie przestrzenne; skuteczne kwoty; morskie obszary chronione; ochrona kluczowych obszarów bioróżnorodności morskiej i zarządzanie nimi; zmniejszenie zanieczyszczeń spływających do oceanów i ścisła współpraca z producentami i konsumentami.
W systemach słodkowodnych opcje i działania polityczne obejmują między innymi: bardziej zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w celu wspólnego zarządzania wodą i większą równość; lepsza integracja zarządzania zasobami wodnymi i planowania krajobrazu w skali; promowanie praktyk mających na celu zmniejszenie erozji gleby, sedymentacji i odpływu zanieczyszczeń; zwiększenie magazynowania wody; promowanie inwestycji w projekty wodne o jasnych kryteriach zrównoważonego rozwoju; jak również rozwiązanie problemu fragmentacji wielu polityk dotyczących słodkiej wody.
W obszarach miejskich raport podkreśla między innymi: promocję rozwiązań opartych na przyrodzie; zwiększenie dostępu do usług miejskich i zdrowego środowiska miejskiego dla społeczności o niskich dochodach; poprawa dostępu do terenów zielonych; zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz łączność ekologiczna w przestrzeniach miejskich, szczególnie z gatunkami rodzimymi.
„Widzieliśmy już pierwsze rozpoczęte działania i inicjatywy na rzecz przemian transformacyjnych, takich jak innowacyjna polityka wielu krajów, władz lokalnych i przedsiębiorstw, ale zwłaszcza młodych ludzi na całym świecie” – powiedział Sir Robert Watson. „Od młodych globalnych kibiców, którzy stoją za„ Wybieraniem ruchu Planet ”, po strajki szkolne na rzecz klimatu, można stwierdzić, że potrzebne są pilne działania, jeśli chcemy zabezpieczyć wszystko, co zbliża się do zrównoważonej przyszłości. Globalny raport z oceny IPBES oferuje najlepsze dostępne dowody eksperckie, które pomogą w podjęciu decyzji, polityki i działań – i stanowi podstawę naukową dla ram bioróżnorodności i nowych celów dla różnorodności biologicznej, które zostaną określone pod koniec 2020 r. w Chinach, pod auspicjami Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej ”.

Więcej:https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24755211,przelomowy-raport-milion-gatunkow-zagrozonych-wyginieciem.html