Czego w rządowym raporcie o katastrofie Odry nie znajdziemy

Z mojej inicjatywy zorganizowane przez Klub Parlamentarny #KoalicjaObywatelska spotkanie eksperckie dotyczące wstępnego rządowego raportu na temat katastrofy ekologicznej rzeki Odry pozwoliło zaprezentować niezależne oceny raportu i wnioski co do konieczności i jakości dalszych działań aby zapobiec takim przypadkom

W spotkaniu obok posłów Koalicji Obywatelskiej wzięły udział następujące organizacje pozarządowe i eksperckie

Fundacja WWF , Fundacja Greenmind, Fundacja Ekorozwoju, Klub Przyrodników , Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, EkoUnia, OTOP,  Stowarzyszenie 515 km Odry, Clientearth, Frank Bold,  Greenpeace, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Polski Związek Wędkarski  

 WWF na portalu  https://infowire.pl/ sprawozdaje:

Organizacje społeczne w Sejmie ws. Odry

27.10.2022 | WWF Polska

25 października 2022 r. w Sejmie RP odbyło się wysłuchanie organizacji społecznych, zaangażowanych w ochronę Odry (WWF, Greenmind, OTOP, Frank Bold, Polski Związek Wędkarski, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy), zorganizowane przez klub parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

Na spotkaniu obecni byli posłowie i senatorowie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jak również klubu parlamentarnego Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz 15, koalicyjnego klubu poselskiego Lewicy (Nowa Lewica, Razem) oraz koła parlamentarnego Polska 2050.

Podniesione przez nas – ponad 50 organizacji zrzeszonych w Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Koalicji Czas na Odrę wraz z Fundacją ClientEarth, Fundacją Frank Bold i Polskim Związkiem Wędkarskim – wspólne postulaty koncentrują się wokół potrzeby:

  1. Wstrzymania wszelkich prac i planów regulacyjnych – zaniechania budowy dróg wodnych, zbiorników wodnych i innych obiektów piętrzących na Odrze i innych rzekach i przekształcania zbiorników suchych na retencyjne. Skierowania funduszy na renaturyzację rzek, odbudowę naturalnej retencji zlewniowej, systemy oczyszczania wód przemysłowych i zasolonych.
  2. Przygotowania i wdrożenia programu renaturyzacjidoliny Odry i zwiększenia jej odporności, wypracowanego na bazie wiedzy naukowej w gronie ekspertów.
  3. Objęcia rzek siecią stałego monitoringu, realizowanego przez automatyczne stacje pomiaru z systemem przesyłania danych, odpowiednio wcześnie wykrywając zaburzenia równowagi ekologicznej. Przywrócenia stałego monitoringu wszystkich wskaźników stanu środowiska wodnego, z którego zrezygnowano od 2021 r., opóźniając wykrycie zatrucia Odry.
  4. Przywrócenia gospodarowania wodami do zakresu właściwości ministra właściwego ds. środowiska. Aktualnie zarządzanie wodami leży w gestii ministra właściwego ds. infrastruktury, odpowiedzialnego za realizację inwestycji hydrotechnicznych i żeglugowych, a nie ochronę przyrody i środowiska.

Po przywitaniu przez Przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borysa Budkę, Pani Posłanka Gabriela Lenartowicz omówiła wstępny raport rządowy na temat katastrofy ekologicznej rzeki Odry z propozycjami rekomendacji systemowych i zagadnień, które powinny zostać uwzględnione w ostatecznym raporcie rządowym.

Renata Bogdańska-Warmuz (Fundacja WWF Polska) omówiła wstępny raport rządowy, Przewodniczący Rady Naukowej PZW prof. Bogdan Wziątek, zobrazował stan zanieczyszczenia Odry i Kanału Gliwickiego z potencjalnymi możliwościami rozwiązania problemu, a następnie Jacek Engel, Prezes Fundacji Greenmind omówił problem zrzutów wód kopalnianych.

Radczyni prawna Bold Magdalena Gąsowska – Paprota z Fundacji Frank opowiedziała o postępowaniu szkodowym prowadzonym przez RDOŚ Wrocław, do którego Frank  Bold przystąpił jako strona,  także o problemie braku społecznej kontroli nad wydawaniem zgód wodnoprawnych i potrzebie usprawnienia systemu monitorowania i reagowania przez organy odpowiedzialne za stan wód.

Dr Marta Majka Wiśniewska (Fundacja Greenmind) poruszyła problematykę planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Justyna Choroś (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, OTOP) ukazała katastrofę w Odrze jako problem systemowy, który może się powtórzyć i dotknąć choćby Wisłę. Poruszyła także kwestie niedopuszczenia społeczeństwa i organizacji pozarządowych do informacji i współdecydowania.

Dariusz Dziemianowicz z Polskiego Związku Wędkarskiego omówił skutki rozproszonego systemu gospodarowanie wodami pomiędzy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Infrastruktury.

Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy opowiedział o braku zasadności niektórych przedsięwzięć służących rozwojowi transportu towarowego na rzekach. Przypomniał także, że Odra jest jednym organizmem w ramach systemu zarządzania krajobrazem i wodą.

Nagranie ze spotkania w Sejmie dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/PlatformaNews/videos/936583763976404/ i poniżej

Zapraszam do obejrzenia całości spotkania


Opublikowano

w

,

przez