To już kolejne robocze spotkanie z przedstawicielami Śląskiej Izby Rolniczej i samorządów na gorący temat dzierżawy gruntów zgodnie z ustawą z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Tym razem w gronie przedstawicieli ŚIR Powiatu Raciborskiego: przewodniczącym Marianem Plurą oraz członkami Izby: Norbertem Klimkiem i Eugeniuszem Kurą , także radnym powiatowym, rozmawiamy o przedstawionym przez częstochowski KOWR i mającym być przedmiotem konsultacji projekcie programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych umożliwiającego podział i przygotowanie do sprzedaży bądź dzierżawy w drodze przetargów nieruchomości w odpowiedniej ilości oraz wielkości kompleksów gruntów rolnych gwarantujących należyte wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych, mając na uwadze zapotrzebowanie na grunty rolne ze strony rolników indywidualnych.

Dotyczy to gruntów Gospodarstw Rolnych Rudnik oraz Tworków-Wojnowice pochodzą ze zlikwidowanego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Raciborzu.

Termin obowiązywania tych umów z dotychczasowym dzierżawcą tych gospodarstw, Spółką AGROMAX upływa w dniu 14 czerwca 2023 roku i nie ma prawnych możliwości przedłużenia terminu ich obowiązywania.

Na terenie powiatu raciborskiego zgłaszane jest przez rolników indywidualnych bardzo duże zapotrzebowanie na dzierżawę gruntów rolnych. Rolnicy w większości nie są zainteresowani dzierżawą zabudowanych nieruchomości rolnych i preferują wydzierżawianie niezabudowanych gruntów rolnych pod uprawę. Tymczasem grunty te to głównie zwarte kompleksy działek o dużych, czy nawet bardzo dużych powierzchniach, do stu hektarów, skupionych wokół baz tych gospodarstw.

Jako że, zarówno zapisy ustawowe nie są wystarczająco precyzyjne a i dotychczasowe decyzje Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa nie zawsze przejrzyste, budzą wiele obaw wśród rolników. Temat dzierżaw bywa też przedmiotem akcji czysto politycznych, nie mających uzasadnienia z punktu widzenia prawnego, a które stają się źródłem konfliktów wśród zainteresowanych dzierżawą.

Szczególną bowiem troską ŚIR jest by rozstrzygnięcia KOWR były racjonalne i sprawiedliwe; zgodne z interesem rolników ale też sprzyjające rozwojowi śląskiego rolnictwa. Wspólnie liczymy, że takie stanowisko podzielą wszyscy zainteresowani już niedługo, na spotkaniu w Raciborzu.

Rozmawiamy więc o tym, czy ze względu na te kontrowersje konieczna byłaby ewentualna zmiana przepisów na poziomie sejmowym czy wykonawczym.